21.06.13

Travel Make-up Kit ( London)

Hello, Angels! 
Today Just a quick update on our beauty products that we ( Me and my Best friend ) took to London.

Hei, Enģelīši!
Šodien īss ieraksts par produktiņiem, kurus mēs ( es un mana labākā draudzene) esam paņēmušas līdz uz Londonu.

My Besties Make-up kit that she took from Guerensey to London! 
Manas labākās draudzenes make-up komplektiņš, kuru viņa paņēma uz Londonu no Gērensijas!

My small make-up kit .. And there were few things that I forgot to take with me. :(
Mans mini makeup komplektiņš.. Un bija dažas lietas, kuras aizmirsu paņemt līdz. :( 


But together we have Quite a nice make-up kit-  and as well many new Products will be coming From shopping in IMATS. oh, I can't wait!  Today I am attending Pro card event! This will be amazing! 

Bet kopā mums ir diezgan jauks make-up komplektiņš. Un tāpat daudz jaunu produktu nāks no iepirkšanās IMATS. Ah, nevaru sagaidīt! Šovakar jau dodos uz Pro karšu pasākumu. Tas būs lieliski! 

Wish you a warm & sunny day! At the moment in London is cloudy but no rain! And I hope it will stay like that! Baci ( kisses- from italian language)

Novēlu jums siltu un saulainu dienu! Patreiz Londonā ir mākoņains, bet nelīst! Un es ceru, ka tā tas arī paliks! Baci ( bučas -no itāļu valodas) 

2 komentāri: